LEVERINGSVOORWAARDEN GADGY

LEVERINGSVOORWAARDEN GADGY

LEVERINGSVOORWAARDEN GADGY

Gadgy is een handelsnaam van Gadgy B.V., gevestigd en kantoorhoudende in Vleuten; Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 61964115.

1.     TOEPASSELIJKHEID

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Gadgy sluit en op alle aanbiedingen/offertes die Gadgy uitbrengt, voor zover hiervan niet door Gadgy is afgeweken.

b. Inkoop- en andere (algemene) voorwaarden, welke de afnemer van toepassing verklaart, verbinden Gadgy niet, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Gadgy zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat Gadgy een mededeling van de afnemer dat hij Gadgy’s voorwaarden niet accepteert en andere voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laat. Algemene voorwaarden van de afnemer worden door Gadgy uitdrukkelijk van de hand gewezen.

c. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, doch zullen overige voorwaarden volledig van kracht blijven.

2.    AANBIEDINGEN EN ORDERS    

a. Alle aanbiedingen c.q. offertes, in welke vorm ook gedaan door Gadgy, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeen gekomen. Gadgy is niet gehouden aan haar verplichtingen uit hoofde van een gesloten overeenkomst indien in de offerte druk- en of schrijffouten zijn gemaakt. Aanbiedingen cq. offertes zijn geldig gedurende de in de aanbieding cq. offerte vermelde termijn. Indien geen termijn is vermeld, geldt de aanbieding cq. offerte gedurende 10 kalenderdagen.

b. Afnemer dient de orderbevestiging na ontvangst door te nemen en Gadgy schriftelijk op de hoogte te brengen van eventuele discrepanties. Indien en voor zover Gadgy geen opmerkingen bereiken geldt de orderbevestiging als bindend.

3.     PRIJZEN

a. De door Gadgy opgegeven prijzen gelden voor levering af magazijn en zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

b. In publicaties aangegeven prijzen en/of kortingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving te allen tijde door Gadgy worden gewijzigd.

c. De door Gadgy opgegeven prijzen zijn gebaseerd op het moment van het aanbod c.q. de orderbevestiging. Gadgy houdt zich echter het recht voor nadien verhoogde royalty’s en/of productiekosten, ingevoerde of verhoogde belastingen, invoerrechten of andere heffingen van overheidswege, alsmede de gevolgen van koerswijzigingen van valuta, of prijsverhogingen anderszins aan haar afnemer door te berekenen, zonder dat de afnemer gerechtigd is op grond hiervan de order te annuleren, ongeacht of de wijziging voor Gadgy al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het doen van het aanbod respectievelijk het sluiten van de overeenkomst.

4.     LEVERING

a. Alle door Gadgy in aanbiedingen, offertes, bevestigingen en/of contracten opgegeven leveringstermijnen worden naar beste weten gedaan en zullen zo mogelijk in acht genomen worden, doch zij kunnen niet als voor Gadgy bindend of fatale termijn worden aanvaard. Overschrijding daarvan, door welke oorzaak dan ook, levert geen grond op tot ontbinding van de overeenkomst, noch tot annulering.

b. Gadgy is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade, kosten of verliezen, van welke aard dan ook, geleden door haar afnemers of derden ten gevolge van het niet dan wel te laat leveren van producten, ook indien wel sprake zou zijn van een fatale levertermijn.

c. Gadgy behoudt zich het recht voor om bij twijfel aan de kredietwaardigheid van de afnemer of uit hoofde van andere redenen voor eerste of verdere leveringen vooruitbetaling of het stellen van zekerheid te verlangen en, indien de verlangde vooruitbetaling uitblijft en/of de verlangde zekerheid niet ten genoegen van Gadgy wordt verschaft, de levering op te schorten of te weigeren.

d. Gadgy sluit op haar afnemers een kredietverzekering af. Indien de kredietverzekeraar haar limiet voor afnemer intrekt of het saldo openstaande rekeningen plus uit te leveren order overschrijdt de kredietlimiet, behoudt Gadgy zich het recht voor leveringen op te schorten of te weigeren.

e. Levering kan ook plaatsvinden in gedeelten. Indien afnemer de (gedeeltelijke) levering weigert zonder goedkeuring van Gadgy, moet afnemer Gadgy vergoeden voor de onkosten of verliezen voortvloeiend uit die weigering, inclusief opslagkosten, totdat afnemer de levering aanvaardt.

f. Indien tussen Gadgy en de afnemer een afroeptermijn is overeengekomen, zullen alle redelijke kosten, veroorzaakt door niet tijdige afname door de afnemer, door Gadgy aan de afnemer in rekening gebracht worden. De afnemer blijft in ieder geval verplicht hetgeen is overeengekomen af te nemen.

g. Slechts met schriftelijke voorafgaande toestemming van Gadgy kan een overeenkomst door de afnemer worden geannuleerd. Indien met toestemming van Gadgy tot annulering van de overeenkomst wordt overgegaan, is de afnemer aan Gadgy verschuldigd alle door Gadgy gemaakte kosten alsmede de door Gadgy  gederfde winst.

5.    RECLAMES EN GARANTIE     

a. Onder reclames worden verstaan alle klachten van afnemer met betrekking tot de hoeveelheid, kwaliteit en/of deugdelijkheid van de leveringen.

b. Reclames betreffende uitwendige waarneembare gebreken dienen schriftelijk en gemotiveerd te geschieden uiterlijk binnen 8 dagen na de levering van de producten, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak tegen Gadgy ter zake van die gebreken vervalt. Afnemer wordt geacht het geleverde in een dergelijk geval te hebben goedgekeurd. Reclames betreffende niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 8 dagen na constatering daarvan (en uiterlijk binnen de voor de producten geldende garantietermijn) te geschieden, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak tegen Gadgy ter zake van die gebreken vervalt.

c. Afnemer zal in geval van reclames Gadgy nauwkeurige opgave verstrekken van de aard en de grond van de gebreken met verwijzing naar het factuurnummer of bij gebreke hiervan van de verzendnota of orderbevestiging onder overlegging van bewijsstukken van de gestelde tekortkomingen/gebreken.

d. Indien de afnemer aan Gadgy  klachten kenbaar maakt omtrent de geleverde zaken, dan dient de afnemer Gadgy zo spoedig mogelijk in de gelegenheid te stellen de zaken te inspecteren en te onderzoeken. In het geval de klachten ongegrond blijken te zijn, komen de kosten die Gadgy daarvoor heeft gemaakt voor rekening van de afnemer. De gegrondheid van de klachten is ter uitsluitende beoordeling van Gadgy.

e. Indien een melding als bedoeld in dit artikel uitblijft dan wel niet op de voorgeschreven wijze geschiedt, dan vervalt het recht van de afnemer een dergelijke melding te doen aan Gadgy. Alsdan kan de afnemer zich er niet meer op beroepen dat het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt. De afnemer heeft alsdan geen recht zich op een eventueel opschortingsrecht jegens Gadgy te beroepen. Ook vervalt alsdan een eventueel recht vermindering van de koopprijs te vragen en vervalt een eventueel recht de overeenkomst te ontbinden.

f. Een reclame ten aanzien van een bepaalde levering schort de betalingsverplichting van afnemer ten aanzien van die en andere levering(en) niet op noch geeft zulks afnemer recht op verrekening.

g. Met inachtneming van de hieronder gestelde beperkingen staat Gadgy in voor de deugdelijk van de door haar geleverde goederen:

De garantie geldt slechts indien de gebreken zich openbaren binnen 30 dagen na levering;
Geen garantie bestaat voor geringe in de branche, waarin Gadgy werkzaam is, toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in de kwaliteiten, afwerking en/of deugdelijkheid van de geleverde goederen;
De garantie geldt slechts voor gebreken, waarvan de afnemer aantoont dat die het gevolg zijn van een gebrekkige constructie of gebrekkige materialen en zich voordoen bij een normaal en oordeelkundig gebruik van goederen en materialen onder normale omstandigheden en voor het doel waarvoor zij dienen;
De garantie met betrekking tot de door Gadgy geleverde producten beperkt zich, zowel voor wat betreft de inhoud als de duur ervan, tot de door de leverancier van Gadgy toegekende garantie. Gadgy is nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van afnemer gehouden dan waarop Gadgy ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.

h. Indien afnemer zijn verplichtingen uit de met Gadgy gesloten overeenkomst(en) niet of niet tijdig nakomt, vervalt ieder recht op garantie.

i. De garantie van Gadgy is uitdrukkelijk beperkt tot hetzij herstellen van de gebreken, hetzij vervanging van de gebrekkige goederen, hetzij gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en pro rata creditering, één en ander ter keuze van Gadgy. Gadgy heeft het recht op haar eerder gemaakte keuze terug te komen.
Afnemer zal de producten waarover wordt gereclameerd op zijn kosten in originele staat retourneren na schriftelijke goedkeuring door Gizzy.com.
Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen een termijn van 8 dagen na factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht de factuur te hebben goedgekeurd.

6.     AANSPRAKELIJKHEID

a. De aansprakelijkheid van Gadgy voor levering van goederen waarover tijdig is gereclameerd is beperkt tot het nakomen van haar in het vorige artikel omschreven garantieverplichting. De aansprakelijkheid van Gadgy voor schade, die het rechtstreekse gevolg is van door haar aan afnemer verrichtte diensten (anders dan de levering van goederen) is beperkt tot die gevallen, waarin Gadgy toerekenbaar is tekort geschoten in de nakoming van haar verplichtingen en is voorts beperkt tot € 4.500,– per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak, tenzij uit artikel 6 onder b een verdergaande beperking voortvloeit. Aansprakelijkheid van Gadgy voor door deze gepleegde onrechtmatige daden is uitgesloten, behoudens voor zover deze het gevolg zijn van grove schuld of opzet van personeel van Gadgy. Iedere verdergaande aansprakelijkheid dan op grond van dit artikel voor directe door afnemer geleden schade, alsmede iedere aansprakelijkheid voor door afnemer geleden indirecte schade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.

b. Indien Gadgy niet tegen staande casu quo op grond van het bepaalde in artikel 6 onder a om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden, zal de schadevergoeding per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak evenwel nimmer hoger zijn dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde, betreffende de levering van de goederen of het verrichten van de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

c. Overigens vervalt dan wel verjaart iedere vordering tegen Gadgy door het enkele tijdsverloop van 6 maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij ter zake voordien een rechtsvordering tegen Gadgy aanhangig is gemaakt.

d. Afnemer vrijwaart Gadgy, haar personeel dan wel door of vanwege haar tewerkgestelde personen, voor alle aanspraken en/of aansprakelijkheidsstellingen van derden of vergoeding van enige door laatstgenoemden geleden schade, uit welken hoofde dan ook, veroorzaakt door of anderszins verband houdende met van Gadgy afkomstige goederen, daaronder mede maar niet uitsluitend begrepen aanspraken van derden uit hoofde van productaansprakelijkheid en schending van intellectuele eigendomsrechten. De afnemer vrijwaart Gadgy tevens voor alle kosten van Gadgy voor juridische bijstand in dit verband.

e. Alle verweermiddelen die Gadgy aan de met afnemer gesloten overeenkomst ter afwering van haar aansprakelijkheid kan ontlenen, kunnen door haar personeel en derden, die door haar bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, jegens afnemer worden ingeroepen, als ware haar personeel en deze derden zelf partij bij de overeenkomst.

f. Aansprakelijkheid beperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke door derden aan Gadgy worden tegengeworpen, kunnen ook door Gadgy aan afnemer worden tegengeworpen.

7.     RETOURZENDINGEN

Geleverde en geaccepteerde producten worden niet teruggenomen door Gadgy. Indien al – uitsluitend schriftelijk – van deze bepaling wordt afgeweken, dienen de producten franco te worden afgeleverd aan het alsdan door Gadgy opgegeven adres.

8.     BETALING

a. Betaling van het volledig gefactureerde bedrag dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum door afnemer te zijn geschied middels overmaking op de bankrekening van Gadgy zoals aan de afnemer opgegeven. Bij overschrijding van deze termijn is de afnemer van rechtswege jegens Gadgy in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De afnemer is jegens Gadgy (ook) sowieso in verzuim indien:
de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard dan wel om het faillissement van de afnemer is verzocht;
aan de afnemer surseance van betaling wordt verleend dan wel de afnemer om surseance van betaling verzoekt;
op door Gadgy geleverde of te leveren zaken beslag wordt gelegd;

b. Gadgy is gerechtigd elke levering uit te stellen totdat zij betaling heeft ontvangen, niet alleen van de met de levering verband houdende koopsom, doch tevens van alsnog aan haar door afnemer verschuldigde bedragen.

c. De afnemer dient in alle gevallen zonder recht op aftrek of schuldvergelijking, zonder recht op opschorting bijvoorbeeld wegens vermeende of daadwerkelijke toerekenbare tekortkoming of wegens een vermeend recht van reclame en zonder dat de afnemer zijn betalingsverplichtingen door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren aan Gadgy te betalen.

d. Indien de afnemer niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Gadgy zonder enige ingebrekestelling het recht de afnemer over het gehele verschuldigde bedrag 1,5% rente per kalendermaand (of gedeelte daarvan) vanaf de factuurdatum gerekend, in rekening te brengen onverminderd de Gadgy verder toekomende rechten, waaronder het recht van de afnemer alle op de invordering vallende kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, te verhalen. Daarbij zullen de buitengerechtelijke incassokosten, die door de afnemer verschuldigd zijn, steeds tenminste 15% van het openstaande bedrag bedragen, met een minimum van € 100,– onverminderd het recht van Gadgy op een hogere vergoeding indien zij aantoont dat haar werkelijke kosten meer zijn dan genoemd percentage bedragen.

e. Al hetgeen de afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van buitengerechtelijke incassokosten, vervolgens tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande factu(u)r(en)

9.     EIGENDOM EN RISICO

a.  Door de levering van goederen gaat wel het risico, maar niet het eigendom der goederen op afnemer over. Alle door Gadgy geleverde goederen blijven eigendom van Gadgy, tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen Gadgy, uit welke hoofde dan ook, van afnemer heeft te vorderen, rente en kosten daaronder begrepen. Afnemer is niet gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden, dan wel anderszins in zekerheid over te dragen dan wel te vervreemden, tenzij vervreemding plaatsvindt in het kader van de normale bedrijfsvoering door afnemer. Voor het geval dit desalniettemin gebeurt, draagt afnemer reeds nu voor alsdan alle rechten en aanspraken, die hij bij (door)verkoop van deze goederen verkrijgt over aan Gadgy, althans zal afnemer zonodig en zodra dit mogelijk is, deze overdracht bewerkstelligen. Onverminderd de overige, haar toekomende rechten, wordt Gadgy onherroepelijk door afnemer gemachtigd om, indien deze zijn jegens Gadgy aangegane verplichtingen niet of niet tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de door haar geleverde goederen tot zich te nemen en daartoe de plaats waar deze goederen zich bevinden, te betreden. Totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden zal afnemer de producten verzekeren en afzonderlijk opslaan.

b.  Vanaf het moment dat Gadgy zaken bestemd voor een bepaalde afnemer binnen haar bedrijf apart heeft gezet, draagt de afnemer alle risico’s van verlies, vergaan of beschadiging, ongeacht de oorzaak daarvan en niettegenstaande het feit dat de eigendom mogelijk krachtens het eerste lid nog bij Gadgy berust.

c. Voor verzending c.q. transport van de producten af magazijn aan het door de afnemer op te geven adres wordt door Gadgy zorg gedragen voor rekening en risico van de afnemer. Gadgy is steeds bevoegd verzekering van het transport voor rekening van de afnemer af te sluiten, maar is daartoe slechts verplicht indien en voor zover zij zich uitdrukkelijk en schriftelijk jegens de afnemer heeft verbonden. De kosten van transport en verzekering zijn niet in de opgegeven prijzen inbegrepen maar worden afzonderlijk in rekening gebracht en dienen eveneens voorafgaand aan de levering te worden betaald. De door Gadgy gehanteerde tarieven zullen de afnemer op diens verzoek bekend worden gemaakt.

d.  Indien de levering franco afnemer geschiedt is de afnemer verplicht zo snel als redelijkerwijs mogelijk is na aankomst van de expediteur de lossing te doen plaatsvinden. Daarbij zal de afnemer een normale lostijd in acht nemen met voldoende geschikt personeel en materieel. Bij de lossing dient de wederpartij de aanwijzingen van de expediteur in acht te nemen. Het lossen geschiedt voor rekening en risico van de afnemer.

e.  Indien levering geschiedt af magazijn, dan geschiedt de levering door het laden van de producten op een door de afnemer gekozen vervoermiddel. Het laden geschiedt voor rekening van de afnemer, ook indien het laden geschiedt door Gadgy en het risico van de producten gaat in ieder geval met het laden van de producten over op de afnemer. Indien de afnemer de producten niet in ontvangst neemt slaat Gadgy de producten voor rekening en risico van de afnemer op.

f. Het bepaalde in sub d en e van dit artikel vindt geen toepassing indien bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, sprake is van een internationale levering met haar eigen regime, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend Free On Board. Voor internationale leveringen hanteert Gadgy, tenzij anders overeengekomen, de meest recente ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms met de bij deze Incoterms behorende respectieve regimes.

10. OVERMACHT

a.  Indien nakoming door Gadgy van een of meer van haar verplichtingen tengevolge van een of meer van de in artikel 10b opgesomde omstandigheden redelijkerwijze niet van haar kan worden verlangd heeft zij het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

b.  De omstandigheden zijn in ieder geval, doch niet uitsluitend: Beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook zoals bijvoorbeeld import- en exportbelemmeringen, epidemieën, mobilisatie, oorlog, revolutie, staking, inbeslagneming, onderbreking der productie, gebrek aan grondstoffen, halffabrikaten, hulpstoffen en/of energie, natuurrampen, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven ten gevolge van een derde, van wie goederen of diensten moeten worden ontvangen en iedere andere door Gadgy redelijkerwijze niet voorzienbare en buiten haar macht liggende omstandigheid.

c.  Nakoming in een of meer gevallen onder omstandigheden als omschreven in het tweede lid, tast niet het recht aan in volgende gevallen van de bevoegdheid tot ontbinding gebruik te maken.

11. NIET NAKOMING

a.  Indien een afnemer enige verplichting niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede
in geval van faillissementsaanvrage, faillissement, aangevraagde dan wel verkregen surséance van betaling of stillegging c.q. liquidatie van het bedrijf van afnemer, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Gadgy het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst eenzijdig te ontbinden of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd alle haar verdere toekomende rechten. Het recht op schadevergoeding daaronder begrepen.

b.  In geval van de in het eerste lid genoemde omstandigheden zich voordoen, zullen alle vorderingen van Gadgy op afnemer terstond ten volle opeisbaar zijn en zal Gadgy het recht hebben ook alle andere overeenkomsten met afnemer op te schorten of te ontbinden.

12. AFWIJKENDE BEDINGEN

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend rechtsgeldig indien deze door Gadgy schriftelijk zijn bevestigd.

13. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

a. Deze voorwaarden en alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop zij betrekking hebben, zijn onderworpen aan het Nederlands recht.

b. Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen, welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke tussen Gadgy en een afnemer mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting worden berecht naar de keuze van de eiser door de bevoegde rechter te Amsterdam dan wel de bevoegde rechter van de woonplaats van de gedaagde.

GADGY B.V.                Tel. 085-4019240
Prijzen in Euro’s, excl. BTW en onder voorbehoud

Geen reactie's

Geef een reactie